Zapomněli jste heslo?
Registrace

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele webové stránky (dále jen „Provozovatel“ či „Poskytovatel“) WeeFans.cz (dále jen „WeeFans“) a jejích uživatelů (dále jen „Uživatel“). Uživatelem se rozumí osoba, která si prohlíží, komentuje či jinak konzumuje obsah WeeFans (dále jen „Obsah“).
 2. WeeFans je zaměřen na zprostředkování a poskytování Obsahu nejen, ale převážně s erotickou tématikou určeného pro dospělé osoby.
 3. Užíváním WeeFans Uživatel souhlasí s těmito VOP v platném znění, a zároveň potvrzuje, že je dospělý a svéprávný. Pokud Uživatel souhlasí s těmito VOP v platném znění, ale není schopen potvrdit plnoletost a svéprávnost, je povinen užívat bezpečný režim omezující konzumovaný Obsah. V případě, že Uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí nebo je nesplňuje, nemůže WeeFans navštěvovat.
 4. Užíváním WeeFans je Uživatel srozuměn s aktuálním nastavením Cookies, které dle aktuální nabídky Poskytovatele zvolil při vstupu na WeeFans a taktéž zásadami zpracování osobních údajů.

II. Obsah a jeho využívání

 1. Obsahem se rozumí text, vizuální, audiovizuální, grafický, fotografický či jiný obdobný obsah, který lze stáhnout, předat, přeposlat či upravit ve smysly vnímatelné podobě.
 2. Uživatel je srozuměn s tím, že využívání některých služeb na WeeFans je zpoplatněno.
 3. Uživatel je srozuměn s tím, že nemá právo nárokovat jakýkoli Obsah či zpoplatněné funkcionality.
 4. Je výslovně zakázáno nahrávat či odkazovat na Obsah, který zachycuje či podněcuje následující aktivity: pohlavní styk se zvířetem, dětská pornografie, znásilnění/sexuální styk bez souhlasu účastníků, koprofilie (ukájení exkrementy), menstruace, extrémní násilí, (z)mrzačení, sekání na kusy (těla), defekace, krveprolití, zvracení či jakkoli nelegální Obsah dle zákonů dané země a to převážně dle zákonů země ve které je WeeFans provozován.
 5. Zodpovědnost za nezávadnost zveřejněného Obsahu nese jeho původce.
 6. Obsah nahraný na WeeFans je výhradně Obsahem WeeFans a Uživatel je srozuměn s tím, že jej nesmí jakkoli sdílet, natáčet, fotit či stahovat a využívat bez souhlasu Poskytovatele nebo Tvůrce.
 7. Autor poskytuje zveřejněním svého Obsahu na WeeFans Poskytovateli časově a geograficky neomezenou bezplatnou licenci. Využívat WeeFans a jeho Obsah k výdělečné činnosti lze jen na základě povolení Poskytovatele či jím pověřené osoby v rámci žádosti o účet Tvůrce.
 8. V případě porušení ujednání o Obsahu budou příslušná práva vymáhána soudně.

III. Registrace na WeeFans

 1. Registrace na WeeFans lze dosáhnout
  1. zadáním kombinace své vlastní platné e-mailové adresy a hesla dle vlastní volby, nebo
  2. prostřednictvím svého účtu na vybraných sociálních sítích.
 2. Registrovat se může jen takový Uživatel, který
  1. je dospělý (ve věku 18 nebo 21 let, dle zákonů dané země),
  2. je svéprávný,
  3. je si plně vědom převážně Erotického Obsahu,
  4. respektuje ostatní Uživatele, Obchodní podmínky a
  5. dodržuje zákony země, ve které je WeeFans provozován.
  6. výjimku může obdržet osoba starší 15 let s omezeným režimem a na vlastní odpovědnost.
  7. výjimku může obdržet osoba mladší 15 let se souhlasem zákonného zástupce a omezeným režimem na základě individuálního ujednání s Poskytovatelem či jím pověřenými osobami.
 3. Registrací získává Uživatel status registrovaného uživatele (dále jen „Registrovaný uživatel“), a přístup ke svému uživatelskému účtu (dále jen „Registrovaný účet“ či „Účet“).

IV. Registrovaný účet

 1. Registrovaný účet je zdarma.
 2. Na Registrovaný účet není právní nárok.
 3. Každý Uživatel může mít pouze jeden Registrovaný účet.
 4. Registrovaný uživatel může kdykoli svůj Registrovaný účet zrušit, a to i bez nutnosti udání důvodu.
 5. Provozovatel může Registrovanému uživateli Registrovaný účet kdykoli zrušit, a to i bez nutnosti udání důvodu.
 6. I po zrušení účtu je Registrovaný uživatel nadále právně odpovědný za své jednání v době, kdy účet užíval a stejně tak za veškerý poskytnutý Obsah.
 7. Registrovaný uživatel je povinen neposkytovat přístupové údaje ke svému účtu neoprávněným osobám.
 8. Každý Registrovaný uživatel může po splnění podmínek svůj Registrovaný účet vylepšit na Ověřený účet (dále jen „Ověřený účet“).
 9. Každý Ověřený účet může po splnění podmínek svůj Registrovaný účet vylepšit na účet pro tvůrce (dále jen „Účet tvůrce“).
 10. V případě, že Registrovaný uživatel využije své právo na výmaz své e-mailové adresy na WeeFans dle čl. VI Zásad ochrany osobních údajů, dojde zároveň i k nevratnému smazání celého účtu, neboť e-mailová adresa je údajem nezbytným k registraci a přihlášení uživatele na WeeFans.
 11. V případě, že Uživatel smaže svůj účet nebo zadá pokyn k jeho výmazu z databáze WeeFans, účet bude okamžitě deaktivován a to bez možnosti návratu.
 12. V případě, že se Uživatel do svého účtu nepřihlásí po dobu 12 měsíců, může dojít k automatickému smazání účtu, a to bez možnosti jeho opětovného obnovení.
 13. Uživatel svou registrací na WeeFans bere na vědomí, že účet z technických a právních důvodů nelze nenávratně smazat neprodleně po zadání příkazu ze strany Uživatele a bude tak po dobu nutnou deaktivován.
 14. Smazání účtu nemá právní důsledky na licenci k Obsahu poskytnutou Uživatelem a nahraný Obsah.
 15. Smazáním účtu nedojde k úplnému odebrání Obsahu.

V. Ověřený účet

 1. Ověřený účet je takový Registrovaný účet, který byl ověřen
  1. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím ruční kontroly, a/nebo
  2. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím jiného ověřovacího prostředku dle aktuální nabídky Poskytovatele.
  3. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím třetí strany na základě platných zákonů a technických možností země, ve které je WeeFans provozován.
 2. Ověření prostřednictvím ruční kontroly vyžaduje, aby Registrovaný uživatel
  1. zaslal soukromý požadavek prostřednictvím jednoho z kontaktních kanalů
  2. prostřednictvím systému na WeeFans při žádosti o Účet tvůrce
 3. Ověřením získává Registrovaný uživatel status Ověřeného uživatele (dále jen „Ověřený uživatel“).
 4. Ověřený uživatel má možnost získávat body za svůj nahraný Obsah v rámci bodového systému WeeFans (dále jen „Bodový systém“).
 5. Ověřený uživatel získává výhody vyplývající z aktuální nabídky Poskytovatele.
 6. V případě, že Ověřený uživatel využije své právo na výmaz osobních údajů na WeeFans dle čl. VI Zásady ochrany osobních údajů, dojde zároveň i k odebrání statusu Ověřeného uživatele.
 7. Na ověření nemá Uživatel právní nárok. Ověření může Poskytovatel a jeho zaměstnanci odmítnout, zamítnout nebo přijmout s výhradou, přičemž v takovém případě bude Uživatel vyzván k nápravě spočívající například v předložení dalších dokumentů.

 

VI. Účet tvůrce

 1. Účet tvůrce je takový Registrovaný účet, který byl ověřen jako Ověřený účet
  1. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím občanského průkazu, a/nebo
  2. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím fotografie, a/nebo
  3. ověřením Registrovaného uživatele prostřednictvím jiného ověřovacího prostředku dle aktuální nabídky Poskytovatele.
 2. Ověření prostřednictvím občanského průkazu vyžaduje, aby Registrovaný uživatel
  1. napsal na kus papíru aktuální datum, adresu WeeFans.cz a
  2. k tomuto kusu papíru přiložil viditelně a čitelně občanský průkaz a
  3. vyfotil v tomto rozložení občanský průkaz z obou stran
 3. Ověření prostřednictvím fotografie vyžaduje, aby Registrovaný uživatel
  1. napsal na kus papíru aktuální datum, adresu WeeFans.cz a název svého účtu
  2. s tímto kusem papíru drženým viditelně a čitelně v rukou se následně vyfotil a
  3. výslednou fotografii nahrál na WeeFans do svého Registrovaného účtu v sekci žádosti o ověření účtu.
 4. Ověřením získává Registrovaný uživatel status Tvůrce (dále jen „Tvůrce“).
 5. Tvůrce má možnost získávat body za svůj nahraný Obsah v rámci bodového systému WeeFans (dále jen „Bodový systém“).
 6. V případě, že Tvůrce využije své právo na výmaz osobních údajů na WeeFans dle čl. VI Zásady ochrany osobních údajů, dojde zároveň i k odebrání statusu Tvůrce a případně Ověřeného uživatele.
 7. Na ověření nemá Uživatel právní nárok. Ověření může Poskytovatel a jeho zaměstnanci odmítnout, zamítnout nebo přijmout s výhradou, přičemž v takovém případě bude Uživatel vyzván k nápravě spočívající například v předložení dalších dokumentů.

 

VII. Bodový systém

 1. Bodový systém je interním systémem WeeFans, v jehož rámci může Uživatel získat body.
 2. Body může Uživatel získat
  1. koupí prostřednictvím některé z platebních metod na WeeFans poskytovaných třetími stranami (dále jen „Třetí strany“),
  2. darem od jiného uživatele,
  3. jako odměnu od Provozovatele,
  4. prostřednictvím vlastního Obsahu,
  5. za předplatné od jiného uživatele.
 3. Získané body může Uživatel
  1. uplatnit na zpřístupnění jím vybraného Obsahu na WeeFans,
  2. darovat jinému Uživateli,
  3. využít k zakoupení předplatného jiného uživatele.
 4. Transakce v rámci Bodového systému se řídí aktuálně platným ceníkem Poskytovatele.
 5. Nákupem bodů dochází k uzavření kupní smlouvy dle zákona. Smlouva o koupi bodů je uzavřena akceptací nabídky a následným uhrazením kupní ceny způsobem popsaným v podmínkách Provozovatele.
 6. Uživatel obdrží kupní doklad od Třetí strany prostřednictvím které byly body zakoupeny a Poskytovatel tak nemá povinnost další doklad vystavit nebo jinak evidovat Uživateli informace o zakoupení bodů.
 7. Platnost bodů je 24 měsíců od jejich nabytí neuvede-li Poskytovatel v nabídce jinak.
 8. Reklamace jednotlivých transakcí v rámci systému WeeFans není možná.
 9. Expirací, využitím nebo zablokováním účtu automaticky dojde k nevratnému odpisu bodů a Uživatel nemá nadále na body právní nárok.

VIII. Placená spolupráce

 1. Placenou spoluprací se rozumí poskytování fotografických, vizuálních, audiovizuálních a dalších služeb určených pro další Uživatele ze strany tvůrce (dále jen „Tvůrce“) uživatelům na WeeFans prostřednictvím webu WeeFans.cz, který provozuje Provozovatel, a to za dobrovolnou úplatu (dále jen „Placená spolupráce“) od ostatních uživatelů.
 2. Placenou spolupráci lze navázat jen s Ověřeným uživatelem, který provedl ověření prostřednictvím fotografie a stal se tak Tvůrcem.
 3. Tvůrce výslovně prohlašuje, že
  1. je plně svéprávný a zletilý, starší 18 nebo 21 let dle zákonů své země,
  2. je podnikající fyzickou osobou dle příslušných právních předpisů,
  3. svou činnost provozuje nezávisle a bez vlivu Provozovatele,
  4. bude dodržovat tyto VOP a příslušné právní předpisy,
  5. si je plně vědom právních následků svého jednání,
  6. vzdává se nároku na jakékoli vymáhání a právní úkony vůči Poskytovateli v případě, že budou tyto VOP porušeny.
 4. Tvůrce bude za svou činnost odměňován ve formě bodů od jednotlivých uživatelů, kteří si jeho obsah za body zakoupí; tyto body si může Tvůrce posléze dle pravidel Provozovatele nechat Provozovatelem vyplatit ve formě finančních prostředků.
 5. Provozovatel se zavazuje poskytnout Tvůrci prostor na WeeFans k realizaci jeho činnosti, přičemž za poskytování prostoru na WeeFans bude Poskytovatel Tvůrci strhávat část získaných bodů od uživatelů jakožto provizi.
 6. Tvůrce se zavazuje dodržovat čl. II těchto VOP týkající se přípustného obsahu a bere na vědomí, že v případě porušení těchto pravidel může dojít ke smazání jeho účtu bez nároku na odměnu a jakékoli odškodnění.
 7. Tvůrce bere na vědomí, že smazáním jeho účtu nemusí nutně dojít ke smazání veškerého nahraného Obsahu.

IX. Záruka Poskytovatele

 1. Poskytovatel neručí za nezávadnost Obsahu.
 2. V případě nedostupnosti zaplacené služby po dobu delší než 48 hodin poskytne Poskytovatel Uživateli kompenzaci ve formě bodů.
 3. V případě nespokojenosti s užíváním některé ze zpoplatněných služeb může Uživatel požádat rovněž o vrácení peněz.
 4. Vrácení peněz podléhá individuálnímu posouzení Poskytovatele a to minimálně na základě aktuálního kurzu bodu, jeho zůstatku a využití.
 5. Na vrácení peněz není právní nárok.

X. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel, jakožto i jím pověřená osoba, si vyhrazuje právo monitorovat účty, chování Uživatelů i Obsah za účelem zajištění bezpečnosti na WeeFans.
 2. V případě, že Poskytovatel nebo jím pověřená osoba zjistí porušování pravidel zde uvedených, může účet bez uvedení důvodu zrušit nebo omezit.
 3. O Obsahu WeeFans a zveřejnění nebo nezveřejnění Obsahu rozhoduje výhradně Poskytovatel či jím pověřená osoba.
 4. V případě, že Uživatel zadá při registraci neplatný e-mail, vyhrazuje si Poskytovatel právo takto vytvořený Účet zcela zrušit bez jakékoli informace.
 5. Registrací na WeeFans uděluje Uživatel svůj souhlas se zasíláním obchodních a informačních sdělení ze strany Poskytovatele. Svůj souhlas může Uživatel kdykoli odvolat.
 6. Součástí poskytovaných služeb na WeeFans je i personalizace obsahu a reklamy na základě uživatelského chování na WeeFans, zasílání notifikací a informací o službách Poskytovatele.

XI. Další ujednání

 1. Nahráním obsahu na WeeFans poskytuje Registrovaný uživatel Poskytovateli výhradní, bezúplatnou, časově a místně neomezenou licenci k nahranému Obsahu a to bez jakéhokoli dalšího omezení a nároků.
 2. Registrovaný uživatel nemá jakýkoli nárok na nahraný Obsah a zneplatnění poskytnuté licence.
 3. Poplatky za služby na WeeFans se řídí aktuálně platným ceníkem Poskytovatele.
 4. Každý Uživatel WeeFans je oprávněn využívat Obsah WeeFans pouze k osobním účelům.
 5. Kopírování či šíření Obsahu bez souhlasu Poskytovatele a případně Tvůrce je zakázáno.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu nahrávaného Obsahu a stejně tak individuálního jednání na WeeFans.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli nárokování Obsahu, informací, dat či domáhání se jakýchkoli výhod, bodů a další.
 8. Poskytovatel nezodpovídá za jakékoli jednání jednotlivých uživatelů a není tak odpovědný za vzniklé situace načež si Poskytovatel vyhrazuje právo zamítnout i případné reklamace.
 9. Právní vztahy vzniklé z užívání WeeFans se řídí rozhodným právem České republiky.

XII. Provozující osoby, Třetí strany, zásady zpracování osobních údajů, cookies

 1. Provozovatelem a vlastníkem služby je Společnost…
 2. Třetími stranami se rozumí poskytovatelé platebních nástrojů a služeb na WeeFans.
 3. Zásady zpracování osobních údajů a předávání informací Třetím stranám jsou obsaženy na stránce Zásady ochrany soukromí. Užíváním WeeFans a využíváním jeho Obsahu bere Uživatel tyto zásady na vědomí.
 4. Veškeré informace o Cookies, jejich nastavení a možnostech jsou obsaženy na stránce Cookies. Užíváním WeeFans a využíváním jeho Obsahu bere uživatel tyto informace na vědomí a stejně tak i jejich možné nastavení.

XIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. února 2022.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně měnit.
 3. Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto VOP právním řádem České republiky.