Zapomněli jste heslo?
Registrace

I. Základní ustanovení

 1. Tyto zásady ochrany soukromí a osobních údajů (dále jen „Zásady“) upravují ochranu soukromí uživatelů webových stránek WeeFans.cz (dále jen „WeeFans“) a nakládání s osobními údaji uživatelů.
 2. Osobními údaji se rozumí se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, která přistupuje k WeeFans (dále jen „Uživatel“ či „Uživatelé“).
 3. Tyto Zásady jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „Nařízení“).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Tyto Zásady se vztahují na údaje, které provozovatel JETech s.r.o. (dále jen „Správce“) shromažďuje o Uživatelích v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb WeeFans.
 2. Jedná se zejména, nikoli však výlučně o tyto kategorie osobních údajů:
  1. Údaje o chování na WeeFans.
   Například pohyb uživatelů po webové stránce nebo doba strávená na stránce.
  2. Údaje o provedení platby na WeeFans.
   Například platební údaje a identifikace plátce.
  3. Údaje o zařízení, ze kterého je přistupováno k WeeFans.
   Například model hardware, verze operačního systému, jedinečný identifikátor zařízení.
  4. Údaje z protokolu serverů.
   Například IP adresa, informace o událostech na zařízení, soubory cookies.
  5. Údaje o poloze, a to výlučně v případě, kdy takové údaje poskytne sám uživatel.
   Například přednastavení lokality při registraci, předvyplnění filtrů , přednastavení časového pásma, živé vysílání (tzv. „LiveStream“) či příběhy (tzv „Stories“). K tomuto účelu využívá Správce pouze IP adresu zařízení, ze kterého je k WeeFans přistupováno.
  6. Údaje, které jsou nezbytné k registraci na WeeFans.
   Jedná se o kontaktní e-mailovou adresu, pohlaví, zemi, Vaše jméno a příjmení, uživatelské jméno a v případě nastavení Správcem dále i region či telefonní číslo.
  7. Údaje, které uživatel poskytuje dobrovolně.
   Například profilová fotografie, datum narození, výška, váha, barva očí, barva vlasů, telefonní číslo, sociální sítě či Skype, sexuální orientace či profil očekávaných odběratelů.
  8. Údaje vyžadované k ověření identity uživatele.
   Jedná se zejména o telefonní číslo a fotografii uživatele sloužící k ověření autenticity uživatele.
  9. Údaje vyžadované k ověření věku uživatele.
   Jedná se o platný osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) vydaný správním orgánem dle národnosti uživatele.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování údajů je
  1. poskytování služeb WeeFans dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení,
  2. oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a
  3. ověření věku Uživatele jakožto splnění zákonné povinnosti Správce dle č. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:
  1. Poskytování služby.
   Jedná se zejména o doručování obsahu Uživatelům.
  2. Poskytování zákaznické podpory registrovaným uživatelům.
   Kontaktní informace jsou využívány Správcem za účelem poskytování zákaznické podpory registrovaným Uživatelům.
  3. Personalizace obsahu a marketingu.
   Poskytnuté údaje jsou využívány k přizpůsobování zobrazovaného obsahu a navazující marketingové aktivity.
  4. Datová analytika.
   Správce využívá metriky jako například počet návštěvníků, počet zobrazení či demografické vzorce.
  5. Funkcionalita a bezpečnost.
   Údaje jsou využívány k tomu, aby Správce zajistil správné a bezpečné fungování WeeFans, a aby byl schopen reagovat na případné ilegální aktivity či porušení autorských práv.
  6. Dodržení podmínek.
   Správce může využít osobní údaje k tomu, aby vynutil obchodní podmínky a práva a povinnosti z nich plynoucí.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k poskytování služeb na WeeFans,
  2. po dobu platnosti registrace Uživatele,
  3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů uvedené v odst. 1 Správce osobní údaje vymaže.

V. Předávání shromažďovaných údajů

 1. Některé shromažďované údaje mohou být předány dalším subjektům, jedná se o tyto případy:
  1. Veřejnost. Neoznačí-li uživatel svůj nahrávaný obsah jako neveřejný, je každý nahrávaný obsah považován za veřejný a zveřejnitelný.
  2. Poskytovatelé služeb. Jedná se zejména a platební instituce, a to za účelem ověření a identifikace plátce.
  3. Právní zástupci. Správce může poskytnout shromažďované údaje právnímu zástupci společnosti provozující WeeFans, nebo v případě, kdy se společnost rozdělí nebo částečně nebo zcela zanikne.
  4. Ochrana práv. Správce poskytne údaje o Uživatelích za účelem uspokojení práv, zabránění ilegální aktivitě či vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.
 2. Zpracovatelem osobních údajů je výhradně Správce.

VI. Práva subjektů údajů

 1. Uživatelé mají zejména, nikoli však výlučně následující práva:
  1. Právo na přístup ke shromažďovaným údajům (čl. 15 Nařízení).
  2. Právo na opravu shromažďovaných údajů (čl. 16 Nařízení).
  3. Právo na výmaz shromažďovaných údajů (čl. 17 Nařízení).
  4. Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 Nařízení).
  5. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení).
  6. Právo vznést námitku vůči zpracování údajů (čl. 21 Nařízení).
 2. Pro uplatnění zde nebo v Nařízení uvedených práv, změnu nastavení či vymazání účtu může Uživatel využít sekci Nastavení ve svém uživatelském účtu.
 3. V případě, že Uživatel uplatní své právo dle čl. 17 Nařízení na výmaz údajů nezbytných k registraci a identifikaci na WeeFans, tj. e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo, dojde rovněž ke smazání uživatelského účtu k těmto údajům přiřazenému.

VII. Zpracovatel údajů a prohlášení Správce

 1. Správcem a zpracovatelem údajů je společnost JETech s.r.o., IČO 07639058, se sídlem  Mladá Boleslav, Pražská 204/45, PSČ 293 01, kontaktní e-mail: info@weefans.cz.
 2. Pověřenec nebyl určen v souladu s ustanovením čl. 37 Nařízení.
 3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům Uživatelů mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Užíváním webového prostředí WeeFans stvrzuje Uživatel, že se seznámil s těmito Zásadami, a v celém rozsahu tyto Zásady přijímá.
 2. Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto Zásady příslušnými ustanoveními Nařízení.
 3. Orgánem dozorujícím nad dodržováním ochrany osobních údajů a soukromí je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Tyto Zásady jsou účinné od 1. února 2022.